Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Projekty, na realizáciu, ktorých získalo mesto Dobšiná grant, dotáciu, resp. nenávratný finančný príspevok

ROK 2019

ŽIADOSTI O NFP, GRANTY A DOTÁCIE PODANÉ MESTOM DOBŠINÁ

 

1. Názov projektu: Rekonštrukcia Radnice v meste Dobšiná 

Program, opatrenie: Dotácia v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu: Cieľom podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 
Celkové výdavky projektu:        51 876,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:       49 282,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

2. Názov projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná

Program, opatrenie: OP Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v meste za účelom zriadenia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Celkové výdavky projektu:   823 528,42 EUR
Požadovaná výška NFP:       782 352,00 EUR
Súčasný stav: schválený NFP vo výške 782 352 EUR

 

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

Názov operačného 
programu:
                              Integrovaný regionálny operačný program
Poskytovateľ NFP:                 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení:                            Ministerstvo zdravotníctva SR
Kód projektu:                         302021T705

Názov projektu:                     Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná                                                              (CIZS)

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť lepší prístupu ku kvalitnejším verejným službám ambulantnej zdravotnej starostlivosti (AZS) a prispieť k zníženiu nerovností z hľadiska zdravotného stavu obyvateľov v spádovej oblasti mesta Dobšiná modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry. Špecifické ciele projektu: 1. Modernizovaná zdrav. infraštruktúra za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti (ZS) a špecializovanej ZS; 2. Zvýšenie počtu lekárov primárnej AZS na jedno kontaktné miesto a posilnenie úlohy poskytovateľov AZS pri manažmente pacienta. Realizáciou projektu sa skoncentruje primárna a špecializovaná ZS do modernizovaného a moderne vybaveného Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), kde sa budú poskytovať kvalitnejšie služby pre takmer 9 tis. obyv. a návštevníkov spádového územia a vytvorí sa súčasne kvalitné pracovné prostredie pre chýbajúcich lekárov. 

Cieľ projektu bude naplnený realizáciou týchto hlavných aktivít (HA): 
1 C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov                   existujúcich SO; 
2 D.) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia; 
3 E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia; 
4 F.)  budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným                             internetovým pripojením a nákupom softvérového vybavenia; 
5 G.) budovanie bezbariérových prístupov; 
6 H.) opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. 


Termín realizácie projektu:                                                       07/2019 - 12/2020
Celková výška oprávnených výdavkov:                                  823 528,42 EUR
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:        782 352,00 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:     41 176,42 EUR

logo MZ SR.png


 

3. Názov projektu: Bezpečne v miestnej osade Dobšiná - Dedičná

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
Cieľ projektu: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
Celkové náklady projektu:       16 355,67 EUR
Požadovaná výška dotácie:     13 084,54 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

4. Názov projektu: Zakúpenie a osadenie lavičiek, odpadkových košov, stojanov na bicykle a vstupných bránok na novovybudovanom detskom dopravnom ihrisku a na námestí v meste Dobšiná

Program, opatrenie: Výnos Ministerstva financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na rok 2019
Cieľ projektu: Doplnenie mobiláru na novovybudovanom detskom dopravnom ihrisku a na Námestí baníkov v meste Dobšiná.
Celkové náklady projektu:      16 500 EUR
Požadovaná výška dotácie:    14 850 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 14 850 EUR  


 

5. Názov projektu: Výmena časti oplotenia na futbalovom ihrisku v meste Dobšiná 

Program, opatrenie: Dotácia z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR, program: Podpora rozvoja športu na rok 2019
Cieľ projektu: Zabezpečiť vytvorenie vyhovujúceho športového priestoru pre efektívne využívanie voľného času aktívnych hráčov, detí, mládeže, či širokej verejnosti výmenou časti pôvodného technicky nevyhovujúceho a značne poškodeného oplotenia po obvode futbalového ihriska. Zabezpečiť chýbajúcu ochrannú funkciu, a tým zvýšiť bezpečnosť športovcov a obyvateľov aktívne využívajúcich dané priestory na športové aktivity.
Celkové náklady projektu:      32 816 EUR
Požadovaná výška dotácie:    19 952 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 10 000 EUR


 

6. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejnej budovy Dobšiná, Zimná 126 s cieľom zvyšovania jej energetickej účinnosti

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2019 na činnosť L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Cieľ projektu: Cieľom uvedenej činnosti je, v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom o Environmentálnom fonde, finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.
Celkové výdavky projektu:      182 760,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:     157 022,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 130 000 EUR
 


 

7. Názov projektu: WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Dobšinej

Program, opatrenie: GRANT V RÁMCI NÁSTROJA NA PREPÁJANIE EURÓPY (NPE) – WiFi4EU - Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) na základe právomocí, ktoré na ňu preniesla Európska komisia, zastúpená na účely podpísania dohody Head of Department C, Andreas Boschen
Cieľ projektu: Inštalácia bezplatného prístupu do siete Wi-Fi na verejných priestranstvách.
Požadovaná výška grantu: 15 000 EUR (1 poukaz)
Súčasný stav: schválený grant vo výške 15 000 EUR


 

ROK 2018

ŽIADOSTI O NFP, GRANTY A DOTÁCIE PODANÉ MESTOM DOBŠINÁ

 

1. Názov projektu: Rekonštrukcia Radnice v meste Dobšiná 

Program, opatrenie:  Dotácia v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu: Cieľom podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 
Celkové výdavky projektu:        51 876,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:       49 282,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

2. Názov projektu: Rozšírenie monitorovaného územia v meste Dobšiná a výmena analógových kamier

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.
Cieľ projektu: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania
Celkové výdavky projektu:       21 552,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:      17 241,60 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 5 000 EUR

Logo.jpg

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

3. Názov projektu: Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni 

Program, opatrenie: Program Terra Incognita, „Top výlety Terra Incognita“
Cieľ projektu: podpora kultúrnych hodnôt a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu prostredníctvom rozvoja zážitkového turizmu a vytvorením udržateľnej turistickej ponuky na území Košického samosprávneho kraja. 
Celkové výdavky projektu:       14 069,68 EUR
Požadovaná výška dotácie:      12 662,71 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 12 662,71 EUR

 

„Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita“  

ti_logo_sk_0.jpg

"Sme partner programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita"


 

4. Názov projektu: Spájanie komunít krajín V4

Program, opatrenie: Všeobecné záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 na poskytnutie dotácie
Cieľ projektu: Realizácia 3 podujatí v rámci cezhraničnej spolupráce partnerských miest krajín V4 (Dobšiná, Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór). Jedná sa o tieto podujatia: XVII. Medzinárodná športová olympiáda detí a mládeže partnerských miest, Medzinárodné stretnutie amatérskych umelcov spojené s plenérom a Old boys – stretnutie futbalových tímov.
Celkové výdavky projektu:       32 227,20 EUR
Požadovaná výška dotácie:        9 910,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 3 400 EUR

KSK logo.jpg


 

5. Názov projektu: Kniha je priateľ, ktorý nikdy nepovie, že nemá čas.

Program, opatrenie: Dotácia z Fondu na podporu umenia
Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, Podprogram: 5.1 Knižnice – 5.1.3 Akvizícia knižníc
Cieľ projektu: Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu.
Celkové výdavky projektu:     4 350 EUR
Požadovaná výška dotácie:    3 000 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 1 300 EUR


 

6. Názov projektu: Knižnica v novom šate

Program, opatrenie: Dotácia z Fondu na podporu umenia
Program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, Podprogram: 5.1 Knižnice – 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
Cieľ projektu: Realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry (renovácia priestorov knižnice).
Celkové výdavky projektu:      20 000 EUR
Požadovaná výška dotácie:    19 000 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 15 000 EUR


 

7. Názov projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná

Program, opatrenie: OP Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného stredisko v meste za účelom zriadenia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Celkové výdavky projektu:   823 528,45 EUR
Požadovaná výška NFP:       782 352,04 EUR
Súčasný stav: projektový zámer bol schválený


 

8. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná – údržba  

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu:         1 450,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:        1 160,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 950 EUR (špeciálna údržba)


 

9. Názov projektu: Bytové domy Dobšiná – vnútorné dovybavenie

Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Cieľ projektu: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Predmetom žiadosti je obstaranie a montáž sprchovacích kútov a elektrických sporákov.
Celkové výdavky projektu:   52 620 EUR
Požadovaná výška NFP:       49 920 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 20 000 EUR

"Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca - Mesto Dobšiná"


 

ROK 2017

ŽIADOSTI O NFP, GRANTY A DOTÁCIE PODANÉ MESTOM DOBŠINÁ

 

1. Názov projektu: Výstavba Materskej školy v meste Dobšiná 

Program, opatrenie: OP Ľudské zdroje
Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 
Zameranie: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.                                                                 
Cieľ projektu: Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Celkové výdavky projektu:       504 899,00 EUR
Požadovaná výška NFP:            479 654,05 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 475 604,89 EUR

 

Názov operačného programu:   Operačný program Ľudské zdroje
Poskytovateľ NFP:                        Ministerstvo vnútra SR
Kód projektu:                                  312061D296
Názov projektu:                              Výstavba materskej školy v meste Dobšiná

Stručný popis projektu:
     Predmetom a cieľom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity v meste Dobšiná a to prostredníctvom zlepšenia prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v rannom detstve. Prioritou je zabezpečenie rovnakého vzdelávania pre všetkých obyvateľov a zabezpečenie technickej vybavenosti mesta s prítomnosťou MRK. 
Projekt rieši výstavbu budovy materskej školy v meste Dobšiná. Objekt bude riešený ako dvojpodlažná budova bez podpivničenia so sedlovou strechou s bezbarierovým vstupom. Materská škola je naprojektovaná na 5 tried po 16 detí, čím bude možné umiestniť do tohto predškolského zariadenia 80 detí. Celková úžitková plocha budovy by mala byť podľa projektovej dokumentácie 749,7m2. Realizáciou projektu splníme požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy.
Výstavba materskej školy znamená pre mesto vytvorenie základných technických predpokladov a vybavenia v oblasti vzdelávania a starostlivosti v rannom veku ako aj predpoklad pre kvalitný život obyvateľov, zvýšenie atraktivity územia, čo bude mať  vplyv na  zvýšenie počtu obyvateľov mesta a taktiež aj ekonomický rast. 

Termín realizácie projektu:       10/2016 – 11/2019
Celkové oprávnené náklady:    500 636,73 EUR
Maximálna výška NFP:               475 604,89 EUR

 

oplz+eu_na sirku.png

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk                                  www.esf.gov.sk                                   www.minv.gov.sk


 

2. Názov projektu: Dobšiná - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Cieľ projektu: Predmetom podpory je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa, a v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), t. j. pred 01.01.2016, resp. v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej, resp. orgán policajného zboru začal trestné stíhanie, po nadobudnutí účinnosti zákona o odpadoch, t. j. po 01.01.2016.
Celkové výdavky projektu:           70 674,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:          50 000,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

3. Názov projektu: Bytové domy Dobšiná

Program, opatrenie: Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a štátna podpora v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Cieľ projektu: Obstaranie nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti na účel sociálneho bývania.
Celkové výdavky projektu:              1 051 417,50 EUR (výstavba nájomných bytov)                                                                                                   166 919,69 EUR (obstaranie technickej vybavenosti)
Požadovaná výška dotácie:               315 420,00 EUR (výstavba nájomných bytov)                                                                                                    48 940,00 EUR (obstaranie technickej vybavenosti)
Požadovaná výška úveru zo ŠFRB:  735 990,00 EUR (výstavba nájomných bytov)
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 315 420 EUR (obstaranie nájomných bytov), 48 940 EUR (obstaranie technickej vybavenosti) a úver vo výške 735 990 EURtabula modra.jpg


 

4. Názov projektu: Knihy vychádzajú – bez čitateľa sa však ďaleko nedostanú

Program, opatrenie: Dotácia z Fondu na podporu umenia, Program 5.1.3 Akvizícia knižníc
Cieľ projektu: Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu.
Celkové výdavky projektu:        4 000 EUR 
Požadovaná výška dotácie:       2 150 EUR 
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 1 000 EUR


 

5. Názov projektu: Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie a výmena podlahy v budove Radnice mesta Dobšiná, SNP 554 

Program, opatrenie: Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia interiéru mestského úradu (prízemie) – rekonštrukcia nevyhovujúcej vnútornej elektroinštalácie a výmena podlahy.
Celkové výdavky projektu:          15 600 EUR 
Požadovaná výška dotácie:         13 500 EUR 
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

6. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejnej budovy Dobšiná, Zimná 126 s cieľom zvyšovania jej energetickej účinnosti

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Cieľ projektu: Cieľom uvedenej činnosti je, v súlade so zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.
Celkové výdavky projektu:        182 760,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:       159 372,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

7. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu - Dobšiná

Program, opatrenie: OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Cieľ projektu: Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Zámerom je zateplenie celého objektu, zateplenie stropu najvyššieho podlažia, rekonštrukcia strechy s osadením slnečných kolektorov, výmena dverí zo sály, výmena tepelných rozvodov - ústredné vykurovanie a výmena celej elektroinštalácie, výmena okien, montáž vzduchotechniky (rekuperačnej jednotky), realizácia nových vstupných dverí do TIC aj s novou rampou - pre imobilných občanov, výmena pôvodných vnútorných dverí za požiarne dvere.
Celkové oprávnené výdavky projektu:          781 248,81 EUR
Celkové neoprávnené výdavky projektu:        31 189,04 EUR
Požadovaná výška NFP:                                   742 186,37 EUR
Súčasný stav: schválený NFP vo výške 625 890,17 EUR

 

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Dobšiná. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Zámerom projektu objektu je zateplenie objektu, zateplenie stropu  najvyššieho podlažia, rekonštrukcia  strechy s osadením slnečných kolektorov, výmena tepelných rozvodov – ústredné vykurovanie a výmena celej elektroinštalácie. Dôjde k vytvoreniu lepšej mikroklímy v objekte, zníženiu ich energetickej náročnosti a v neposlednej miere aj predĺženiu  životnosti budovy prostredníctvom inštalácie rekuperačnej jednotky. Projekt rieši aj výmenu dverí zo  sály s panikovým uzáverom ako požiarny únikový otvor, ktoré budú zároveň slúžiť ako vstup a únik  pre imobilných občanov. Projekt rieši aj nové vstupné dvere do turistického informačného centra s  novou rampou, kde aj tento vstup bude slúžiť pre imobilných občanov.
 
Navrhovanou tepelnou ochranou sa dosiahne: 
- zníženie energetickej náročnosti objektu a vylepšenie pohody vnútorného prostredia zateplením,
- vylepšenie vzhľadu objektu v exteriéri a v interiéri,
- zvýšenie životnosti stavebných konštrukcií,
- odstránenie tepelných mostov.

Výstupom projektu sú merateľné ukazovatele:
- množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 0 MWh/rok,
- množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE – 4,386 MWh/rok,
- odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 7,71 t ekviv. CO2,
- počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove v počte 4,
- počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer                nulovou potrebou energie v počte 1,
- podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek – 1 866,78 m2,
- spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 100 MWh/rok,
- spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti - 266,15 MWh/rok,
- zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách – 166 247 kWh/rok,
- zníženie potreby energie vo verejných budovách – 160 762 kWh/rok,
- zníženie produkcie emisií NOx – 253,71 Kg/rok,
- zníženie produkcie emisií PM10 – 50,91 Kg/rok,
- zníženie produkcie emisií SO2 – 19,6 Kg/rok,
- zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 231 901,74 kWh/rok,
- zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0 MWe,
- zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0 MW,
- zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov – 0 MWt.

Celkové oprávnené výdavky:                  658 831,76 €
Maximálna výška NFP:                             625 890,17 €

Dátum začatia realizácie projektu:          04/2016
Dátum ukončenia realizácie projektu:    11/2019

                                                                                     

Logo OP KŽP2.jpg             efrr_horizontal.png
 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

www.op-kzp.sk         www.siea.sk         www.partnerskadohoda.gov.sk

Plagát KD.jpg


 

8. Názov projektu: Nadstavba objektov ZŠ - Dobšiná

Program, opatrenie: regionálny príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR formou kapitálového transferu na podporu realizácie opatrení v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava uznesením vlády SR č. 385 zo dňa 14. 9. 2016
Cieľ projektu: rozšírenie kapacitných priestorov a zároveň skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Nadstavbou ZŠ sa vybuduje celkom 5 nových tried, WC pre žiakov, prechodová chodba, zázemie pre upratovačku a kabinet na treťom poschodí budovy. 
Celkové výdavky projektu: 264 161,49 EUR
Požadovaná výška regionálneho príspevku: 250 000 EUR
Súčasný stav: schválený regionálny príspevok vo výške 250 000 EUR

 

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


 

9. Názov projektu: Detské dopravné ihrisko v Dobšinej – prostriedok zvýšenia bezpečnosti v meste

Program, opatrenie: Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017.
Cieľ projektu: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Zámerom projektu je vytvoriť na ploche mestského parku pri ul. SNP v  centre mesta Dobšiná plnohodnotné moderné detské dopravné ihrisko s využitím na výučbu dopravnej výchovy a preventívno-výchovné aktivity v oblasti pravidiel cestnej premávky s možnosťou uplatňovania získaných teoretických vedomostí formou prednášok, praktických cvičení a ukážok priamo v areáli ihriska.
Celkové výdavky projektu:        78 150,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:       62 520,00 EUR                                                                   
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 20 000 EUR

Logo MV SR.jpg

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.


 

10. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná – údržba  

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu:         1 250,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:        1 000,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 124,16 EUR (bežná údržba)


 

11. Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby, ako spôsob integrácie rómskej komunity

Program, opatrenie:  Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sprostredkovateľského orgánu pre OP Ľudské zdroje na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK – OPLZ-PO5-2017-1.
Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Cieľ projektu: Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.
Celkové výdavky projektu:     201 608,64 EUR
Požadovaná výška NFP:          191 528,21 EUR
Súčasný stav: schválený NFP vo výške 191 528,21 EUR

 

Názov projektu:

Miestne občianske poriadkové služby, ako spôsob integrácie rómskej komunity

Názov: Operačný program Ľudské zdroje
Typ projektu: Dopytovo- orientovaný projekt 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Trvanie projektu: 01.12.2017 do 30.11.2020
 

loga_Eu.jpg

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

     www.minv.gov.sk               www.esf.gov.sk              www.employment.gov.sk


 

12. Názov projektu: Obstaranie kompostérov v meste Dobšiná

Program, opatrenie: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, 
Zameranie: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Cieľ projektu: Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Celkové výdavky projektu:          88 845,00 EUR
Požadovaná výška NFP:               84 402,75 EUR
Súčasný stav:  schválený NFP vo výške 84 402,75 EUR

Cieľom projektu je  zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Projekt je zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v domácnostiach so záhradami v meste Dobšiná. Z dôvodu eliminácie problému súvisiaceho s nárastom množstva vyprodukovaných odpadov a vyšším zaťažením životného prostredia a prírodných zdrojov.
Predmetom projektu je obstaranie kompostérov v počte 550 ks kompostérov do 400 litrov a 300 ks kompostérov do 1000 litrov.
Východiskom pri výbere navrhnutých objemov kompostérov pre domácnosti bola rozloha prevažujúcich skupín domácností so záhradami : domácnosti s rozlohou záhrady do 400 m2 a domácnosti s rozlohou záhrady do 1000 m2.
- Mesto poskytne bezodplatne kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom – domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku BRKO a to formou zmluvy o výpožičke so špecifikáciou podmienok ich používania.
- Pri odovzdávaní obstaraných kompostérov domácnostiam obdržia obyvatelia návody v podobe letákov s podrobným opisom o spôsobe kompostovania, vhodných a nevhodných odpadoch na kompostovanie a možnostiach využitia produkovaného kompostu.
   Distribúciou kompostérov spolu s inštrukciami o domácom kompostovaní v domácnostiach zvýšime environmentálnu gramotnosť obyvateľov, minimalizujeme objem a škodlivosť biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade, čím postupne znížime náklady za odvoz a likvidáciu odpadov, uľahčíme triedenie BRKO starším obyvateľom.
Výstupom projektu sú merateľné ukazovatele:
-    zariadenia na predchádzanie vzniku odpadu v počte 850 ks,
-    zvýšenie kapacity zariadení na predchádzanie vzniku odpadov na 520 m3.

 

Informačný plagát

Plagát kompostéry.jpg

 

Stála tabuľa

Stála tabuľa.jpg


 

13. Názov projektu: Spájanie komunít krajín V4

Program, opatrenie: Visegrad Grant
Cieľ projektu: Realizácia 3 podujatí v rámci cezhraničnej spolupráce partnerských miest krajín V4 (Dobšiná, Šternberk, Sajószentpéter, Kobiór). Jedná sa o tieto podujatia: XVII. Medzinárodná športová olympiáda detí a mládeže partnerských miest, Medzinárodné stretnutie amatérskych umelcov spojené s plenérom a Old boys – stretnutie futbalových tímov.
Celkové výdavky projektu:          36 631,20 EUR
Požadovaná výška grantu:          22 066,50 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

14. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná

Program, opatrenie: OP Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. 
Cieľ projektu: rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná s maximálnymi nárokmi na vybavenie priestorov, za účelom rozšírenia kapacity, ponuky sociálnych služieb a aktivít komunitného centra.
Celkové výdavky projektu:         257 319,69 EUR
Požadovaná výška NFP:             244 453,71 EUR
Súčasný stav:  schválený NFP vo výške 244 453,71 EUR

 

Stručný popis projektu:

Predmetom schváleného projektu je rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra. Projekt stavby rieši Komunitné centrum v Dobšinej s maximálnymi nárokmi na vybavenie priestorov, za účelom rozšírenia kapacity, ponuky sociálnych služieb a aktivít komunitného centra. V rámci rekonštrukcie objektu komunitného centra sa vytvoria priestory kancelárie zamestnancov, klubovňa využívaná aj ako školiaca miestnosť, dielňa, klubovňa pre individuálne poradenstvo a kuchyňa pre účely výučby pre pečenie a varenie. Okrem toho sa vytvoria priestory hygienického centra so sprchami, WC oddelene pre mužov a ženy, ďalej WC so sprchou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, práčovňa, sklady a WC pre personál. V rámci objektu sa riešia priestory bezbariérovo vrátane vstupu do objektu, kde bude inštalovaný schodolez.

Ciele projektu:

  • Poskytnutie komplexných sociálnych a komunitných služieb podľa špecifických potrieb cieľových skupín.
  • Zlepšenie prístupu ľudí z marginalizovanej rómskej komunity (MRK) k sociálnej infraštruktúre a vytvorenie priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj.
  • Eliminácia negatívnych sociálnych javov všetkých vekových kategórii MRK a jej všestranný rozvoj, na podporu a zvyšovanie zamestnateľnosti týchto skupín v dlhodobom meradle.
  • Skvalitnenie vzdelávania a sociálnej inklúzie MRK.
  • Zvyšovanie  všeobecnej vzdelanostnej a kultúrnej úrovne miestneho obyvateľstva.
  • Zlepšenie integrácie Rómov do väčšinovej skupiny obyvateľov meste.
  • Predchádzanie prehlbovania sociálneho vylúčenia, znižovanie a eliminovanie nerovnosti pri uplatnení sa rómskej populácie v školách a na trhu práce.

Projekt prispeje k stratégii rozvoja miestnej komunity, k zvyšovaniu všeobecnej vzdelanostnej a kultúrnej úrovne miestneho obyvateľstva, ku kultivácii vzájomného spolunažívania a k napĺňaniu plánu poskytovania sociálnych služieb, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ju bude napĺňať a realizovať. Tiež prispeje k zlepšeniu integrácie Rómov do väčšinovej skupiny obyvateľov mesta, k odstráneniu rozdielov medzi chudobnou a marginalizovanou rómskou menšinou a väčšinovým obyvateľstvom mesta Dobšiná.

Termín realizácie projektu: 09/2017 – 11/2019

Schválený NFP: 244 453,71 EUR

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 257 319,69 EUR.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 %: 12 865,98 EUR

Informačná tabuľa (plagát).jpg


 

ROK 2016

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu: Rekonštrukcia Radnice v meste Dobšiná 

Program, opatrenie: Dotácia v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry SR,
                                       Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu: Cieľom podprogramu 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 
Celkové výdavky projektu:        158 410,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:      150 489,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

2. Názov projektu: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Dobšiná

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016.
Cieľ projektu: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.                             
Celkové výdavky projektu:       23 605,50 EUR
Požadovaná výška dotácie:      18 884,40 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 10 000 EUR

Logo - MV SR.jpg

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.


 

3. Názov projektu: Tvorivé dielne ľudových remeselníkov Horného Gemera

Program, opatrenie: Program 4 - Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť                                                                                 Podprogram 4.3 Prehliadky, festivaly, súťaže                                                           
Cieľ projektu: podpora uchovávania, rozvoja, prezentácie, propagácie a šírenia ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry (uchová- vanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie neprofesionálnej, nekomerčnej umeleckej tvorby).
Celkové výdavky projektu:         3 458,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:        3 249,00 EUR                                                                                         
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 1 000 EUR


 

Remeselný jarmok 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

4. Názov projektu: Modernizácia interiéru Mestského úradu Dobšiná – rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena podlahy

Program, opatrenie:  Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 
                                        o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej 
                                       republiky                                      
Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia interiéru mestského úradu (prízemie) – rekonštrukcia nevyhovujúcej vnútornej elektroinštalácie a výmena podlahy.
Celkové náklady: 15 600,00 EUR
Výška dotácie:      13 500,00 EUR
Súčasný stav:  žiadosť nebola schválená 


 

5. Názov projektu: Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu I. ETAPA - BD 1 51 bytových jednotiek a BD 2 51 bytových jednotiek

Program, opatrenie: Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a štátna podpora v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Cieľ projektu: Obstaranie nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti na účel sociálneho bývania.
Celkové výdavky projektu:    2 703 083,86 EUR (obstaranie nájomných bytov)                                                                                                         252 298,66 EUR (obstaranie technickej vybavenosti)
Požadovaná výška dotácie:   2 027 310,00 EUR (obstaranie nájomných bytov)                                                                                                         162 190,00 EUR (obstaranie technickej vybavenosti)
Požadovaná výška úveru zo ŠFRB: 675 770 EUR (výstavba nájomných bytov)
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 2 297 620 EUR (obstaranie nájomných bytov),                     42 330 EUR (obstaranie technickej vybavenosti) a úver vo výške 405 460 EUR


 

6. Názov projektu: Kniha je človek. Nie je dôležitý obal ale to, čo je vnútri.

Program, opatrenie: Dotácia z Fondu na podporu umenia
                                      Program 6: Pamäťové a fondové inštitúcie, Podprogram: 6.1 Knižnice – 6.1.3                                                     Akvizícia knižníc
Cieľ projektu: Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu.
Celkové výdavky projektu:        4 000 EUR
Požadovaná výška dotácie:       2 150 EUR
Súčasný stav:
schválená dotácia vo výške 1 000 EUR 


 

7. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná - údržba  

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu:     1 050,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:       840,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 104,76 EUR (bežná údržba)


 

8. Názov projektu: Detské ihrisko - Raj pre najmenších

Program, opatrenie: 5. ročník verejnoprospešného programu SPP a Nadácie SPP s názvom SPPoločne, 2. kategória: SPPoločne pre domovinu, podpora vzdelávacích a rozvojových projektov z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne; podpora projektov zameraných na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov; cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia v meste či obci.
Cieľ projektu: Vybudovanie nového komplexu detského ihriska s novou kompletnou zostavou preliezačiek, hojdačiek, šmýkačiek, lavičiek a iných herných prvkov, vytvorenie kvalitnejších verejných služieb, vytvorenie podmienok pre spoločné zmysluplné trávenie voľného času najmladšej generácie, zlepšenie podmienok pre telesný a motorický rozvoj detí, vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k športu. Podporiť ich psychický a fyzický rozvoj.
Celkové náklady projektu:      8 400 EUR
Požadovaná výška dotácie:   5 500 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

9. Názov projektu: Dobšiná - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Cieľ projektu: Cieľom činnosti C4 je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa, a v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), t. j. pred 01.01.2016, resp. v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej, resp. orgán policajného zboru začal trestné stíhanie, po nadobudnutí účinnosti zákona o odpadoch, t. j. po 01.01.2016.
Celkové výdavky projektu:      70 674,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:     67 140,30 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

10. Názov projektu: Rekultivácia skládky TKO Bingarten - Dobšiná

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok
Cieľ projektu: Podpora je určená na uzavretie a rekultiváciu skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia a ktoré boli prevádzkované ako skládky s osobitnými podmienkami do 31.07.2000.
Celkové výdavky projektu:      62 028,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:     58 926,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

ROK 2015

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu:  Rekonštrukcia Radnice v meste Dobšiná

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                      Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu: Ochrana  kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy kultúrnych pamiatok. 
Celkové výdavky projektu: 150 850 EUR
Požadovaná výška dotácie: 143 307 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

 

2. Názov projektu: Tvorivé dielne ľudových remeselníkov Horného Gemera

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                       Program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                   
Cieľ projektu:
Podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.  
Celkové výdavky projektu: 4 176 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 967  EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 1 000 EUR


 

Remeselný jarmok 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

3. Názov projektu: Čítanie knihy je dialóg ...
                             Kniha sa prihovára a naša duša odpovedá

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                     Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
Cieľ projektu: Podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného fondu.  
Celkové výdavky projektu: 4 000 EUR
Požadovaná výška dotácie: 2 500 EUR
Súčasný stavschválená dotácia vo výške 1 300 EUR

 

4.  Názov projektu: Komunitné centrum v Dobšinej

Program, opatrenie: Národný projekt Komunitné centrá
Cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.  
Súčasný stavžiadosť schválená
Podporené tieto pracovné miesta:
a, jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b, dve pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c, dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)
 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporí prevádzkovateľa Komunitného centra (KC) prostredníctvom poskytnutia:
- finančných prostriedkov vo forme transferov na výkon odborných činností, iných činností a aktivít KC prostredníctvom odborných pracovníkov poverených riadením KC, odborných pracovníkov KC a pracovníkov KC
- metodickej podpory vzdelávania a supervízie,
- materiálne vybavenie: kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál pre výkon činnosti KC.

Nové logo.jpg

 

5. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia interiéru mestského úradu 

Program, opatrenie:  Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.                                      
Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia interiéru mestského úradu (prízemie) – rekonštrukcia nevyhovujúcej vnútornej elektroinštalácie a výmena podlahy.
Celkové náklady: 15 308,00 EUR
Výška dotácie:      13 500,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

6. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia 

Program, opatrenie:  Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.                                     
Cieľ projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v časti mesta Nová ul. – realizácia výmeny svietidiel za nové účinnejšie, úspornejšie a efektívnejšie vysokokvalitné LED svietidlá s pokročilými technológiami.
Celkové náklady: 15 600,00 EUR
Výška dotácie:      13 500,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená 

 

7. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná - údržba  

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu:    1050,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:    840,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 98,28 EUR (bežná údržba), 120 EUR (špeciálna údržba).    

 

                          20150914_174223.jpg                20151002_174842.jpg

 

8. Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska v Dobšinej  

Program, opatrenie:  Dotácie z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR
Program: „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
Cieľ projektu: Rozšírenie využitia areálu futbalového ihriska; skvalitnenie možnosti všestranného športového vyžitia občanov mesta všetkých vekových kategórií, prípadne i návštevníkov mesta; vybudovanie viacúčelového ihriska s možnosťami športového vyžitia občanov mesta v týchto športových disciplínach futbal, volejbal, basketbal, hádzaná, tenis, bedminton.
Celkové výdavky projektu:      52 199,45 EUR
Požadovaná výška dotácie:    49 589,47 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

9. Názov projektu: Dobšiná - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Cieľ projektu: Cieľom činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom je, v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom1 (odpadom umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie).
Celkové výdavky projektu:    136 602,96 EUR
Požadovaná výška dotácie:   129 772,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

10. Názov projektu: Detské ihrisko - Raj pre najmenších

Program, opatrenie: 4. ročník verejnoprospešného programu SPP a Nadácie SPP s názvom SPPoločne, 2. kategória: SPPoločne pre domovinu, oblasť – životné prostredie: podpora projektov zameraných na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov.
Cieľ projektu: Vybudovanie detského ihriska s kompletnou zostavou preliezačiek, hojdačiek, šmýkačiek a iných herných prvkov. Podporiť sociálnu interakciu vzájomných kontaktov detí, rozvoj fyzickej zdatnosti a kreativity.
Celkové náklady projektu:      8 000 EUR
Požadovaná výška dotácie:   6 000 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená 

 

11. Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dobšiná

Program, opatrenie: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, 
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Cieľ projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dobšiná:
- optimalizovať energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia,
- znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia,
- modernizácia svietidiel, výložníkov a rozvádzačov,
- zníženie nepriaznivých svetelných emisií.
Celkové náklady projektu:      454 686,55 EUR
Požadovaná výška dotácie:   431 952,22 EUR
Súčasný stav: schválený NFP vo výške 293 647,42 EUR


 

Informačná tabuľa - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dobšiná

bez názvu

 

Trvalá vysvetľujúca tabuľa - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Dobšiná

bez názvu

 

12. Názov projektu: Kultúrny dom Dobšiná - Zvýšenie energetickej účinnosti  

Program, opatrenie:  Environmentálny fond 
Cieľ projektu:  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Celkové výdavky projektu:  219 873,13 EUR
Požadovaná výška dotácie:  192 234,00 EUR 
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

    

13. Názov projektu: Rekultivácia skládky TKO Bingarten - Dobšiná 

Program, opatrenie: Dotácia z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok
Cieľ projektu: Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia a ktoré boli prevádzkované ako skládky s osobitnými podmienkami do 31.07.2000.
Celkové výdavky projektu:      61 254,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:     58 190,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 


 

ROK 2014

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu: Dom histórie mesta Dobšiná 

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu: Ochrana  kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy kultúrnych
                          pamiatok 
Celkové výdavky projektu: 22 998 EUR
Požadovaná výška dotácie: 21 840 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

2. Názov projektu: Prehliadka ľudovej tvorby remeselníkov Horného Gemera

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
Program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                                    
Cieľ projektu: Podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej 
                          ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti
                          a miestnej a regionálnej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho
                          dedičstva.  
Celkové výdavky projektu: 3 890 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 695  EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 700 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Názov projektu: K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov 

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
Cieľ projektu: Podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného
                          fondu.  
Celkové výdavky projektu: 3 200 EUR
Požadovaná výška dotácie: 2 400 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 700 EUR


 

4. Názov projektu: Cestou prevencie k zníženiu kriminality v meste

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie
                                    žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
                                    projektov v oblasti prevencie kriminality 
Cieľ projektu: Výchovno-preventívne aktivity pre rizikové skupiny (deti, mládež, seniori)
                          a zníženie, prípadne aj zabránenie páchaniu protispoločenskej činnosti.         
Celkové výdavky projektu:   2 607,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:   2 085,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 2000 EUR

Projekt je finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.


 

Cestou prevencie k zníženiu kriminality v meste

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

5. Názov projektu:  Náučný chodník a lesopark opäť oázou oddychu a relaxu

Program, opatrenie: Nadácia Ekopolis – Zelené oázy 2014
Cieľ projektu: Obnovenie príslušenstva náučného chodníka, za účelom zabezpečenia            
                          príjemného posedenia a relaxu občanov mesta v prírode.         
Celkové výdavky projektu: 5 210,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 4 110,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

6. Názov projektu:  Audit verejného osvetlenia

Program, opatrenie: Nadačný fond Slovenských elektrárni v Nadácia Pontis,  
                                    program Ekoobec – Audit verejného osvetlenia
Cieľ projektu: Realizácia auditu verejného osvetlenia, podpora energetickej efektívnosti
                          a lacnejšej prevádzky verejného osvetlenia.              
Požadovaná výška dotácie: 3 000,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola podporená

 

7. Názov projektu:  Amáre Roma Dobšinatar 

Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
                                    Kultúra národnostných menšín na rok 2014
Cieľ projektu: Rozvoj tradičnej rómskej kultúry, podpora aktivít smerujúcich k efektívnemu
                          využívanie voľného času detí a mládeže rómskej národnostnej menšiny.
                          Odstraňovanie bariér medzi majoritou a minoritou.
Celkové výdavky projektu: 11 530,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 10 940,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola podporená

 

8. Názov projektu: Havarijný stav strechy

Program, opatrenie:  Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441
                                     o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
                                     republiky                                     
Cieľ projektu: Riešenie havarijného stavu strechy mestskej budovy – slúžiacej ako stredisko
                          praktického vyučovania Spojenej školy v Dobšinej – organizačná zložka
                          Stredná odborná škola – komplexná oprava strechy.
Celkové náklady: 16 717,00 EUR
Výška dotácie:      13 500,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

9. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná - údržba 

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu:    870,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:    696,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 91,08 EUR (bežná údržba)

 

10. Názov projektu: Rekonštrukčné práce v Materskej škole II. v Dobšinej                   

Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
                                    Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
                                    a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Cieľ projektu: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu
                          a predškolskej výchovy rómskych detí
Celkové náklady:   15 142,18 EUR
Výška dotácie:       14 150 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 14 150 EUR

Tento  projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – mesto Dobšiná.

Realizácia projektu: 
  1.jpg    2.jpg

5.JPG                                   4.JPG

3.JPG    DSC_0582.JPG 

7.JPG    8.JPG

 
11. Názov projektu: Old boys futbalové tímy a stretnutie umelcov partnerských miest krajín V4

Program, opatrenie: Medzinárodný Višegradský fond, Malý grant  
Cieľ projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi komunitami partnerských miest 
                          a regiónov - Dobšiná-SR, Šternberk-ČR, Sajószentpéter–MR, Kobiór-PR.
                          Nadviazanie priateľských vzťahov medzi občanmi partnerských komunít
                          európskych štátov. Rozvoj vzájomných aktivít v oblasti umenia, kultúry,
                          športu, telesnej výchovy a výchovy smerujúcej k zdravej súťaživosti medzi
                          občanmi partnerských miest susedných európskych krajín.
Celkové výdavky projektu: 11 836,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:   6 000,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

12. Názov projektu: Dobšiná - kanalizácia a ČOV

Program, opatrenie:  Kohézny fond 
                                     Operačný program Životné prostredie
                                     Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
                                     Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
                                                                    vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Cieľ projektu
:  Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR
                          dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR
                          v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
Celkové výdavky projektu: 11 477 179,84 EUR
Požadovaná výška NFP:      10 903 320,85 EUR
Súčasný stav: schválený NFP vo výške 10 808 234,45 EUR

Logá ČOV.jpg

 


 

Dobšiná - kanalizácia a ČOV

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-40 z 41

13. Názov projektu: Kultúrny dom Dobšiná - Zvýšenie energetickej účinnosti

Program, opatrenie:  Environmentálny fond
Cieľ projektu:  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
                           zatepľovania.
Celkové výdavky projektu:  228 046,75 EUR
Požadovaná výška dotácie:  199 995,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

ROK 2013

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu:  Dom histórie mesta Dobšiná

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu: Ochrana  kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy kultúrnych
                          pamiatok 
Celkové výdavky projektu: 22 998 EUR
Požadovaná výška dotácie: 21 840 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

2. Názov projektu: Prehliadka ľudových remesiel Horného Gemera

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                                    
Cieľ projektu: Podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti  a miestnej a regionálnej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.  
Celkové výdavky projektu: 3 724 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 537  EUR
Súčasný stav: schválená dotácia 600 €

 logo.jpg

Remeselný jarmok 2013

Jarmok2013 1.JPGJarmok2013 2.JPG

 

Jarmok2013 3.jpgJarmok2013 6.jpg

 

Jarmok2013 5.jpg                                                          Jarmok2013 4.jpg

 

 

 

3. Názov projektu: Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                       Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
Cieľ projektu: Podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného
                          fondu.  
Celkové výdavky projektu: 3 200 EUR
Požadovaná výška dotácie: 2 400 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 700 € 

 

4. Názov projektu: Bezpečné mesto Dobšiná

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie
                                    žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
                                    projektov v oblasti prevencie kriminality 
Cieľ projektu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Dobšiná, ochrana verejného
                          poriadku, zdravia, života a majetku občanov.  
Celkové výdavky projektu: 11 952,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:   9 560,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 8000 €

 

Projekt finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre

prevenciu kriminality.

prevencia1.JPGprevencia2.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevencia3.JPGprevencia5.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevencia6.JPGprevencia4.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Názov projektu:  Spoznaj svoje okolie - Obnova náučného chodníka  A lesoparku v Dobšinej  

Program, opatrenie: Nadácia Ekopolis – Zelené oázy 2013
Cieľ projektu: Obnovenie príslušenstva náučného chodníka, za účelom zabezpečenia              
                          príjemného posedenia a relaxu občanov mesta v prírode.         
Celkové výdavky projektu: 4 260,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 400,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

6. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná - údržba

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboc
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu: 1 230,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:    980,00 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 300 EUR (špeciálna údržba)
                            schválená dotácia vo výške 87,35 EUR (bežná údržba)


7. Názov projektu: Čistá príroda znásobuje krásu, príťažlivosť a atraktívnosť regiónu

Program, opatrenie: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
Cieľ projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia – likvidácia čiernych skládok.
Celkové výdavky projektu: 2 539,34 EUR
Požadovaná výška dotácie: 2 539,34 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


8. Názov projektu: Riešenie havarijného stavu v objektoch Futbalového štadióna Dobšiná

Program, opatrenie: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
Cieľ projektu: Zvýšenie hygienických a bezpečnostných parametrov prostredníctvom 
                          renovácie exteriéru a interiéru budov futbalového štadióna.
Celkové výdavky projektu: 2 971,11 EUR
Požadovaná výška dotácie: 2 971,11 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 2971,11 EUR

Realizácia tohto projektu sa uskutoční vďaka podpore
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Slsp.jpg1363267882_sl_nadacia_pontis_logo_sk_8.jpg

Informácia o projekte a jeho aktivitách:

Rekonštrukcia Futbalového štadióna v Dobšinej

     Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlásil v marci 2013 grantovú výzvu na predkladanie žiadosti v rámci programu „Futbal to je hra“. Do tejto výzvy sa zapojilo  aj mesto Dobšiná a na základe podanej žiadosti mu bol pridelený grant na vykonanie  rekonštrukčných prác menšieho rozsahu v objektoch Futbalového štadióna v Dobšinej.
     Predmetom projektu boli rekonštrukčné práce v objekte tribúny, kde vplyvom zatekajúcej dažďovej vody došlo v jednej zo šatni k zatečeniu stien, opadávaniu omietky a tvorbe zdraviu škodlivých nepríjemných plesní. Za účelom odstránenia zatekania vody bolo nutné vykonať rekonštrukčné práce priamo na tribúne a v šatni vykonať stavebné úpravy s cieľom odstrániť tvorbu a šírenie plesní, zrekonštruovať poškodený strop a stenu. Súčasťou realizácie projektu bola tiež výmena okien v časti objektu, ktoré sú schátralé, netesnia a spôsobujú nežiadúci únik tepla a nahradiť ich novými plastovými oknami. V hygienických zariadeniach tohto objektu boli poškodené WC vymenené za nové. V diváckej zóne tribúny konštrukcia so sklenenou výplňou bočných stien bola z dôvodu jej častého rozbitia a pre divákov spôsobujúceho nepríjemného prúdenia vzduchu – „prievanu“  v rámci aktivít projektu nahradená plnou výplňou z dreva.
Predmetom projektu bola tiež oprava strechy na hospodárskej budove, výmena krytiny, nakoľko bola narušená a jej poškodením dochádzalo k zatekaniu do interiéru budovy.
     Cieľom projektu bolo prostredníctvom renovácie exteriéru a interiéru futbalového štadióna zvýšiť jeho hygienické a bezpečnostné parametre. Vytvoriť pre užívateľov všetkých vekových kategórii tohto športového zariadenia od detí, dorastu, hráčov A-mužstva až po hráčov „Old boys“ a ďalších jeho príležitostných užívateľov zdravé hygienické podmienky vhodné pre  relaxáciu, rozvoj športových aktivít a drobnými zdraviu prospešnými úpravami v diváckej zóne prispieť k príjemnej pohode a športovej atmosfére fanúšikov futbalu – širokej verejnosti divákov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu, najmä však
p. Júliusovi Strelkovi, ktorý organizačne a technicky zabezpečil realizáciu jednotlivých stavebných prác v zmysle vecného a časového harmonogramu projektu.

Termín realizácie projektu: jún – september 2013
Výška grantu: 2971,11 EUR


Realizácia tohto projektu sa uskutoční vďaka podpore
Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

       20130701_092247.jpg                   20130701_093546.jpg

20130711_100537.jpg     20130731_091933.jpg       20130801_131107.jpg 

        20130712_091152.jpg            FOTO štadion 009.jpg

                                                FOTO štadion 012.jpg

 

 

9. Názov projektu: Samospráva a cirkev spoločne riešia integráciu Rómov  do majoritnej  spoločnosti                    

Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
                                    Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
                                    a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Cieľ projektu: Zmiernenie sociálneho vylúčenia a urýchlenie procesu integrácie rómskej
                          komunity do majoritnej spoločnosti.                           
Celkové výdavky projektu: 12 395,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 11 774,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

10. Názov projektu: Generálna oprava karosérie vozidla T 148 CAS 32


Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
                                    štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly  Ministerstva
                                    vnútra SR
Cieľ projektu: Zvýšiť akcieschopnosť hasičskej techniky Mestského hasičského zboru
                          v Dobšinej a zabezpečiť zlepšenie činnosti pri záchrane života, zdravia,
                         majetku a životného prostredia právnických a fyzických osôb žijúcich
                         a pôsobiacich na území mesta a v okolitých obciach mikroregiónu Dobšiná.
Celkové výdavky projektu: 6 120,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 5 810,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

11. Názov projektu: XIII. Medzinárodná športová olympiáda mládeže partnerských miest v Dobšinej


Program, opatrenie: Medzinárodný Višegradský fond, Standard grant  
Cieľ projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi komunitami partnerských miest 
                          a regiónov - Dobšiná-SR, Šternberk-ČR, Sajószentpéter–MR, Kobiór-PR.
                          Zbližovanie európskych národov. Nadviazanie priateľských vzťahov medzi
                          mládežou partnerských komunít európskych štátov. Rozvoj vzájomných
                          aktivít v oblasti športu, telesnej výchovy a výchovy smerujúcej k zdravej
                          súťaživosti medzi mládežou partnerských miest susedných európskych 

                          krajín.
Celkové výdavky projektu: 27 726,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 16 266,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

12. Názov projektu: XIII. Medzinárodná športová olympiáda mládeže partnerských miest v Dobšinej


Program, opatrenie: Medzinárodný Višegradský fond, Malý grant  
Cieľ projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi komunitami partnerských miest 
                          a regiónov - Dobšiná-SR, Šternberk-ČR, Sajószentpéter–MR, Kobiór-PR.
                          Zbližovanie európskych národov. Nadviazanie priateľských vzťahov medzi
                          mládežou partnerských komunít európskych štátov. Rozvoj vzájomných
                          aktivít v oblasti športu, telesnej výchovy a výchovy smerujúcej k zdravej
                          súťaživosti medzi mládežou partnerských miest susedných európskych  

                          krajín.
Celkové výdavky projektu: 27 726,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 6 000,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

ROK 2012

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu: Radnica v meste Dobšiná – výmena dverí

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Obnovme si svoj dom                                    
Cieľ projektu:
Ochrana  kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy kultúrnych
                          pamiatok 
Celkové výdavky projektu: 13 435 EUR
Požadovaná výška dotácie: 12 763 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

2. Názov projektu: Prezentácia ľudových remesiel Horného Gemera

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                      
Cieľ projektu: Podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej 
                          ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti
                          a miestnej a regionálnej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho
                          dedičstva.  
Celkové výdavky projektu: 3 724 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 537  EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 500 EUR

 


 

Remeselný jarmok 2012

Remeselný jarmok 1

Remeselný jarmok 1

Remeselný jarmok 2

Remeselný jarmok 2

Remeselný jarmok 3

Remeselný jarmok 3

Remeselný jarmok 4

Remeselný jarmok 4


 
 
Remeselný jarmok 5

Remeselný jarmok 5

Remeselný jarmok 6

Remeselný jarmok 6

Remeselný jarmok 7

Remeselný jarmok 7

Remeselný jarmok 8

Remeselný jarmok 8


 
 
Remeselný jarmok 9

Remeselný jarmok 9


 

3. Názov projektu: Prebuďme v ľuďoch lásku a úctu ku knihám

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
Cieľ projektu: Podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného
                          fondu. 
Celkové výdavky projektu: 4 000 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 000 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia vo výške 800 EUR

 

4. Názov projektu: Bezpečné mesto Dobšiná

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie
                                    žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
                                    projektov v oblasti prevencie kriminality
Cieľ projektu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Dobšiná, ochrana verejného
                          poriadku, zdravia, života a majetku občanov. 
Celkové výdavky projektu: 12 809,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 10 247,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

5. Názov projektu: Slovenský raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa

Žiadateľ : OBEC STRATENÁ

Partneri : NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE,
                  Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever,
                  Mesto DOBŠINÁ

Program, opatrenie: Švajčiarsky finančný mechanizmus
Cieľ projektu: Mobilizácia vysokého potenciálu cestovného ruchu v NP Slovenský raj
                          a priľahlých oblastí a trvalo udržateľný rozvoj tejto zaostávajúcej lokality,
                          prostredníctvom založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v NP
                          Slovenský raj – Klastra cestovného ruchu a vybudovanie služby s vysokým
                          dopytom – Turistického informačného centra v atraktívnej lokalite pamiatky
                          UNESCO Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Celkové výdavky projektu: 1 090 793,81 EUR
Výška NFP:                           1 090 793,81 EUR
Zo schváleného rozpočtu projektu budú poskytnuté pre partnera projektu,
MESTO DOBŠINÁ, finančné prostriedky vo výške 36 565,76 EUR, na tieto aktivity:
-    Vydanie propagačnej  publikácie mesta Dobšiná a Mikroregiónu Dobšiná
-    Spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu revitalizácie vstupného areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne.
-    Vytvorenie nového pracovného miesta v TIC Dobšiná, mzda 24 mesiacov bude hradená z rozpočtu projektu.
Podanie žiadosti: 07/2010
Súčasný stav: schválený nenávratný finančný príspevok v roku 2012


 

6. Názov projektu: Riešenie havarijného stavu okien v budove
Kultúrneho domu v Dobšinej

Program, opatrenie:  Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441
                                     o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
                                     republiky                                     
Cieľ projektu: Riešenie havarijného stavu výmenou okien a núdzových dverí v časti budovy
                          Kultúrneho domu v Dobšinej (čelná časť budovy smerom na Námestie
                          baníkov).
Celkové náklady: 21 925,20 EUR
Výška dotácie:     19 732,68 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

7. Názov projektu: Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej

Program, opatrenie: Výzva č. 1/2012 Programu Terra Incognita– súčasť projektu Košice –
                                    Európske hlavné mesto kultúry 2013
Cieľ projektu: Prispieť k rozvoju cestovného ruchu efektívnejším využitím potenciálu mesta  
                          Dobšiná v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, a tým prispieť
                          k zlepšeniu kvality života obyvateľov v regióne.
Celkové výdavky projektu: 15 899,78 EUR
Požadovaná výška dotácie: 14 309,80 EUR
Súčasný stav: schválená dotácia v požadovanej výške

 

8. Názov projektu: Vojnové hroby v meste Dobšiná - údržba

Program, opatrenie:  Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
Cieľ projektu: Vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov.
Celkové výdavky projektu: 1 050,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:    840,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

9. Názov projektu: Čisté životné prostredie – zdravší spôsob života

Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych
                              potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity               
Cieľ projektu:
Zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok – ekologická výchova obyvateľstva na zvyšovanie environmentálneho vedomia všetkých skupín obyvateľstva.
Celkové výdavky projektu: 11 876,92 EUR
Požadovaná výška dotácie: 11 209,96 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

10. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Dobšinej


Program, opatrenie:  Grantový program Eko-obec – Nadačný fond Slovenských elektrární
                                     v Nadácii Pontis                                    
Cieľ projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu 
Celkové náklady: 17 964,95 EUR
Výška dotácie:     10 000,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

11. Názov projektu: Rekultivácia starej skládky TKO Bingárten Dobšiná                                 

Program, opatrenie: Environmentálny fond 
                                    Oblasť – Rozvoj odpadového hospodárstva
                                    Činnosť  – Uzavretie a rekultivácia skládok                                                              
Cieľ projektu: Spoľahlivé zabezpečenie skládky pred ďalším priesakom zrážkových vôd
                          do uzavretého telesa skládky                       
Celkové výdavky projektu: 61 537,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 58 460,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená


 

ROK 2011

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu: Sociálna práca s rómskou komunitou v meste Dobšiná

Program, opatrenie: Európsky sociálny fond,
                                    Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
                                    Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie.
Cieľ projektu: Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín
                          obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich
                          špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej
                          pomoci.
Celkové výdavky projektu: 53 414,70 EUR
Požadovaná výška NFP:  50 743,97 EUR
Súčasný stav: žiadosť je schválená, pridelený NFP

 

2. Názov projektu: Rekonštrukcia Radnice v meste Dobšiná

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Obnovme si svoj dom                                     
Cieľ projektu: Ochrana  kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy kultúrnych
                          pamiatok 
Celkové výdavky projektu: 150 312 EUR
Požadovaná výška dotácie: 142 796 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

 

3. Názov projektu: Tvorivé dielne ľudových remeselníkov Horného Gemera

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                    Program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                                     
Cieľ projektu: Podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej 
                          ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti
                          a miestnej a regionálnej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho
                          dedičstva.  
Celkové výdavky projektu: 3 484 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 309  EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená 

 

4. Názov projektu: Príďte k nám do knižnice

Program, opatrenie: Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR,
                                Program: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
Cieľ projektu: Podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného
                          fondu.  
Celkové výdavky projektu: 3 320 EUR
Požadovaná výška dotácie: 2 324 EUR
Súčasný stav: žiadosť schválená, pridelená dotácia vo výške 900 EUR. Projekt zrealizovaný v roku

 

5. Názov projektu: Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Dobšiná

Program, opatrenie: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie
                                    žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
                                    projektov v oblasti prevencie kriminality 
Cieľ projektu: Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Dobšiná, ochrana verejného
                          poriadku, zdravia, života a majetku občanov.  
Celkové výdavky projektu: 18 477,00 EUR
Požadovaná výška dotácie: 14 781,60 EUR
Súčasný stav: žiadosť schválená, pridelená dotácia vo výške 9 054 EUR. Projekt zrealizovaný v roku

 


 

Kamerový systém

Montáž kamerového systému 1

Montáž kamerového systému 1

Montáž kamerového systému 2

Montáž kamerového systému 2

Montáž kamerového systému 3

Montáž kamerového systému 3

Montáž kamerového systému 4

Montáž kamerového systému 4


 
 

 

6. Názov projektu: Dobšiná – kanalizácia a ČOV 

Program, opatrenie:  Kohézny fond 
                                    Operačný program Životné prostredie
                                    Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
                                    Operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
                                                                   vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Cieľ projektu:  Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR
                          dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR
                          v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
Celkové výdavky projektu: 12 199 532,32 EUR
Požadovaná výška NFP:  11 589 555,70 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

 

7. Názov projektu: Výmena okien a núdzových dverí v Kultúrnom dome v Dobšinej – riešenie havarijného stavu

Program, opatrenie:  Výnos Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441
                                     o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej
                                     republiky                                      
Cieľ projektu: Riešenie havarijného stavu výmenou okien a núdzových dverí v časti budovy
                          Kultúrneho domu v Dobšinej (časť zo Zimnej ulice, okná a dvere v divadelnej
                          sále).
Celkové náklady: 11 127,00 EUR
Výška dotácie:  10 014,00 EUR
Žiadosť o dotáciu podaná: žiadosť nebola schválená

 

 

8. Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie

   

 v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti


Miesto realizácie:                  k. ú. Dobšiná,  Dobšinský potok s prítokmi, rkm 2,7 – 12,700.
Cieľ projektu:                       -zníženie povodňových rizík s dôrazom na oblasť prevencie
                                                -odstránenie následkov povodní
                                                -zlepšenie spôsobu nakladania s dažďovými vodami
                                                -úprava zdevastovaných a strhnutých pobrežných pozemkov
                                                -čistenie vodných tokov od nánosov štrku, čistenie a vykášanie cestných                                                     rigolov
Termín realizácie:                od 1.4.2011 do 30.9.2011
Počet pracovných miest:  8
 
Celkové výdavky projektu: 95 % výdavkov uhradí úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava 5 % výdavkov uhradí Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  OZ Košice.
Súčasný stav: projekt zrealizovaný

 

9. Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného  manažmentu povodí SR 2011

Program, opatrenie: Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
                                    2011  
Cieľ projektu: prevencia pred povodňami a revitalizácia krajiny, zníženie povodňových rizík 
                          a zmiernenie dosahov extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych
                          záplav.

Súčasný stav: prihláška do prvého realizačného projektu bola zaslaná 17.3.2011. Z 833 prihlásených miest a obcí bolo dňa 18.3.2011 vybraných 200 obcí. Dobšiná nie je uvedená v zozname vybraných obcí v rámci prvého kola.  

 

 

 

10. Názov projektu: Cesty ku knihe

Program, opatrenie: Program Otvorená knižnica  - Karpatská nadácia
                                                                                    a VSE RWE GROUP
Cieľ projektu: Obnova a doplnenie knižničného fondu pre detského čitateľa všeobecne, 
                          so zameraním na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Celkové výdavky projektu: 2 000 EUR
Požadovaná výška dotácie: 1 500 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

 

11. Názov projektu: Ži zdravšie – chráň svoje životné prostredie

Program, opatrenie: Výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych
                                    potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Cieľ projektu: Zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok –
                          ekologická výchova obyvateľstva na zvyšovanie environmentálneho
                          vedomia všetkých skupín obyvateľstva.
Celkové výdavky projektu: 11 805,80 EUR
Požadovaná výška dotácie: 11 215,51 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 


 

12. Názov projektu: Dobšinské turíčne slávnosti spojené s prezentáciou ľudových remesiel

Program, opatrenie: Výzva č. 1/2011 Programu Terra Incognita

Cieľ projektu: Prezentácia, propagácia a šírenie tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej        
                          umeleckej tvorby remeselnej výroby, ako jednej zo sprievodných akcií
                          Dobšinských turíčnych slávností.
Celkové výdavky projektu: 4 160,50 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 740,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

13. Názov projektu: Rekultivácia starej skládky TKO Bingárten Dobšiná

Program, opatrenia:  Environmentálny fond
                                 Oblasť - Rozvoj odpadového hospodárstva
                                 Činnosť - Uzavretie a rekultivácia skládok
Cieľ projektu: Spoľahlivé zabezpečenie skládky pred ďalším priesakom zrážkových vôd do 
                    uzavretého telesa skládky
Celkové výdavky projektu:      55 566,00 EUR
Požadovaná výška dotácie:     52 000,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 

14. Názov projektu: Zberný dvor separovaného odpadu v meste Dobšiná             

Program, opatrenie: Kohézny fond 
                                    Operačný program Životné prostredie
                                    Prioritná os  – Odpadové hospodárstvo
                                    Operačný cieľ: 4.1 Odpadové hospodárstvo                                                 
Cieľ projektu: Zefektívnenie systému separovaného zberu dobudovaním infraštruktúry 
                          odpadového hospodárstva v meste Dobšiná.
Celkové výdavky projektu: 984 254,11 EUR
Požadovaná výška dotácie: 935 041,40 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená 

 

15. Názov projektu: Bikrosová dráha v Dobšinej

Program, opatrenie: Karpatská nadácia – voľnočasové zóny 2012 
Cieľ projektu: Skvalitniť možnosti všestranného športového vyžitia detí, mládeže
                          a občanov v meste.
Celkové výdavky projektu: 5 400,56 EUR
Požadovaná výška dotácie: 4 850,56 EUR
Súčasný stav: dotácia schválená vo výške 4800,00 €

 

 

16. Názov projektu: Obnova náučného chodníka Dobšiná – Ramža - Papiereň

Program, opatrenie: Nadácia Ekopolis – Zelené oázy 2012
Cieľ projektu: Obnovenie príslušenstva náučného chodníka, za účelom zabezpečenia              
                          príjemného posedenia a relaxu občanov mesta v prírode.         
Celkové výdavky projektu: 4 450,50 EUR
Požadovaná výška dotácie: 3 550,00 EUR
Súčasný stav: žiadosť nebola schválená

 


 

ROK 2010

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

3. Názov projektu: Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v Dobšinej  

Realizácia projektu: 2010 - 2011
Získaný NFP (program, opatrenie): Európsky fond regionálneho rozvoja
                                                           Regionálny operačný  program  
Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev.
NFP:  1 005 541,34 EUR

 


 

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v Dobšinej

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 1

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 1

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 2

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 2

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 3

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 3

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 4

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 4


 
 
Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 5

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 5

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 6

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 6

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 7

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 7

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 8

Rekonštrukcia CMZ v Dobšinej 8


 
 

 

4. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej zbrojnice v Dobšinej

Realizácia projektu: 2010
Získaný NFP (program, opatrenie): Európsky fond regionálneho rozvoja
                                                                 Regionálny operačný  program  

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu, zvýšenie kvality, bezpečnosti verejných priestranstiev a pracovných podmienok
NFP:  217 129,79 EUR


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 1

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 1

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 2

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 2

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 3

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 3

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 4

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 4


 
 
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 5

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 5

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 6

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 6

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 7

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 7


 

5. Názov projektu: Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Dobšiná         

Realizácia projektu: 2010
Získané účelové finančné prostriedky:
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 22 690 EUR
- Dotácia Ministerstva financií SR vo výške 13 277 EUR 

                                              

6. Názov projektu: IX. Medzinárodná športová olympiáda mládeže partnerských miest v Dobšinej

Realizácia projektu: 2009 – 2010
Získaný grant (program, opatrenie): Medzinárodný Višehradský fond 
                                                                   Standard grant  
Cieľ projektu: Rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi komunitami partnerských miest a regiónov - Dobšiná-SR, Šternberk-ČR, Sajószentpéter–MR, Kobiór-PR. Zbližovanie európskych národov. Nadviazanie priateľských vzťahov medzi mládežou partnerských komunít európskych štátov. Rozvoj vzájomných aktivít v oblasti športu, telesnej výchovy a výchovy smerujúcej k zdravej súťaživosti medzi mládežou partnerských miest susedných európskych krajín.
Grant :  9 000 EUR


 

Logo

Višegrád

Višegrád

Logo olympiády

Logo olympiády


 

ROK 2009

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu: Modernizácia objektov Základnej školy E. Ruffínyho v Dobšinej za  účelom zvyšovania úrovne vzdelávacieho procesu

Realizácia projektu: 07/2009 – 01/2011
Získaný nenávratný finančný príspevok (NFP) (program, opatrenie):
Európsky fond regionálneho rozvoja, Regionálny operačný program
Cieľ projektu: Modernizácia základnej školy za účelom zníženia energetickej  náročnosti  a zvýšenia štandardu vzdelávacieho procesu.                                                            
NFP: 1 272 114,66 EUR

 

 


 

Rekonštrukcia ZŠ foto 1

Rekonštrukcia ZŠ foto 1

Rekonštrukcia ZŠ foto 2

Rekonštrukcia ZŠ foto 2

Rekonštrukcia ZŠ foto 3

Rekonštrukcia ZŠ foto 3

Rekonštrukcia ZŠ foto 4

Rekonštrukcia ZŠ foto 4


 
 
Po rekonštrukcii ZŠ 1

Po rekonštrukcii ZŠ 1

Po rekonštrukcii ZŠ 2

Po rekonštrukcii ZŠ 2

Po rekonštrukcii ZŠ 3

Po rekonštrukcii ZŠ 3


 

2. Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy I. v Dobšinej  II. etapa (programovacie obdobie EÚ 2007-2013)

Realizácia projektu: 08/2009 – 04/2010
Získaný NFP (program, opatrenie): Európsky fond regionálneho rozvoja
                                                                  Regionálny operačný  program  
Cieľ projektu: Zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.                        

NFP:  253 896,52 EUR


 

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 1

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 1

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 2

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 2

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 3

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 3

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 4

Rekonštrukcia MŠ SNP foto 4


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

ROK 2008

Žiadosti o NFP, granty a dotácie podané mestom Dobšiná

 

1. Názov projektu: Výstavba viacúčelového ihriska v meste Dobšiná

Realizácia projektu: rok 2008
Získaný NFP (program, opatrenie): Úrad vlády SR a Nadácia SPP
Cieľ projektu: Úprava súčasného terénu asfaltového ihriska pre možnosť pokládky umelého         trávnika pre výstavbu multifunkčného ihriska s možnosťou športového vyžitia občanov mesta.            
NFP: 1 200 000,- Sk


 

2. Názov projektu: Terénna sociálna práca v meste Dobšiná

Realizácia projektu: roky 2008 - 2010
Získaný NFP (program, opatrenie): Európsky sociálny fond, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Cieľ projektu: Urýchlenie procesu integrácie rómskej komunity do majoritnej spoločnosti prioritne v rámci mesta. Podpora zvyšovania zodpovednosti za svoju životnú situáciu. Odstraňovanie a eliminovanie všetkých foriem diskriminácie.
NFP: 1 366 575,- Sk


 

Aktivácia

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Ďalšie fotogalérie

3. Názov projektu: Zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí v predškolskom veku v Materskej škole v Dobšinej a zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy

Realizácia projektu: rok 2008
Získaný NFP (program, opatrenie): Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Základná infraštruktúra
Cieľ projektu: Zvýšenie štandardu výchovno-vyučovacieho procesu deti v predškolskom veku a prípravy pre vstup do základnej školy.
NFP: 7 122 425,-Sk


 

MŠ SNP

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 


Úvodná stránka